Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Kollégium

Kollégiumi házirend

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Házirendje

a kollégium részére

1053. Budapest, Papnövelde utca 4-6.

OM: 035229

Névadónkról

Iskolánk – egyben kollégiumunk – névadója, Apáczai Csere János 1625-ben született Erdélyben, Apáca községben. Ő a magyar művelődéstörténet egyik legkiemelkedőbb személyisége. Kolozsvári és gyulafehérvári kollégiumi diákoskodás után hollandiai egyetemeken szerzett magas végzettséget és doktorátust.

Megismerkedett kora leghaladóbb filozófiai irányzataival, a legkiemelkedőbb tudományos eredményeivel.

Megfogadta, hogy egész életét a magyarság felemelkedésének szenteli.

Hazatérve előbb Gyulafehérváron, majd Kolozsváron tanított. Működését, eszméi és alkotásai miatt sok támadás érte.

A rendkívüli erőfeszítései és megfeszített munkája, valamint a nélkülözések miatt egészsége nagyon fiatalon megromlott és 1659-ben meghalt.

Bevezető

A kollégium tagintézménye az Apáczai Gimnáziumnak. A gimnázium tanulóinak lakhelyéül szolgál, akik Budapesten kívül érkeznek, vagy más ok miatt indokolt volt a felvételük.

A Házirendben megfogalmazott szabályok a kollégium minden diákjára, dolgozójára, valamint a kollégium területére belépő személyekre kötelezően vonatkoznak.

A kollégiumban – a törvény által kötelezően előírt – tanulás, valamint a személyiség fejlesztésével kapcsolatos szakmai munka elsőbbséget élvez más, szórakozásra irányuló tevékenységgel szemben.

Minden diákra és dolgozóra vonatkozóan elvárás, hogy a munkából arányosan vegye ki a részét.

A kollégium területén a hatóságok által előírt tűzvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi előírásokat, illetve a dohányzásra vonatkozó előírásokat, és a csendrendeletre vonatkozó szabályokat mindenki köteles betartani.

A Házirend megsértése fegyelmező, illetve fegyelmi eljárást vonhat maga után.

Törvényesség

A Házirend összeállításánál az alábbi jogszabályokat és rendeleteket alkalmaztuk:

· A nemzeti köznevelésről szóló törvényt (2013. szeptember 1.) (Nkt.).

· A kollégiumi nevelés országos alapprogramját (Nemzeti Alaptanterv 110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Nat ).

· 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről.

· A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt.

· A nem dohányzók védelméről, és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt.

· A csendrendelet – 45/2012. (X. 11.) önkormányzati rendelet Belváros-Lipótváros Önkormányzata.

A kilencedik évfolyamos tanulók fogadalma

Én, ........................., az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium kollégiumának lakója, társaim és tanáraim előtt ünnepélyesen fogadom, hogy a kollégium házirendjét igyekszem maradéktalanul betartani, és az együttélés szabályait tiszteletben tartani.

Fogadom, hogy:

· a kollégium jó híréhez legjobb tehetségem szerint magam is hozzájárulok;

· a kollégium hagyományaihoz híven igyekszem tanulni, készülni az érettségikre, az értelmiségi szerepre;

· társaimat, tanáraimat, a kollégiumi közösség tagjait szándékosan nem bántom meg;

· a kollégium közösségébe mielőbb beilleszkedem;

· magatartásommal és tevékenységemmel e közösség erősítését magam is elősegítem;

Végül fogadom, hogy a kollégiumi diákévek színes, tartalmas, vidám eltöltéséhez magam is hozzájárulok.

I.

Általános szabályok

A Házirend hatálya:

· a nevelőtestület jóváhagyása után lép érvénybe,

· a Házirend hatálya vonatkozik a kollégiummal jogviszonyban álló személyekre, dolgozókra és tanulókra,

· a házirend hatálya továbbá vonatkozik a külső programokon való részvételre, és az oda-vissza való utazásra is.

A kollégiumi ellátás biztosítása:

· kiterjed az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumba felvételt nyert, és a közös fenntartó alá tartozó gimnáziumi tanulók részére:

· akik vidékről érkeztek,

· állami gondozásból, illetve

· budapesti lakosú szociális okokból hátrányos tanulók.

A kollégiumba való felvétel keletkezése és megszüntetése

(Nkt. 51.52-53.§)

A kollégiumba való felvétel:

· a szülő kérésére,

· a diák kérésére iskolán keresztül a gondviselő aláírásával,

· tehetséges diák esetében a kerületi önkormányzat ifjúságvédelmi felelősének kérésére.

A jelentkezéshez szükséges:

· elhelyezési kérelem (gondviselő, szülő aláírásával),

· külső köznevelési intézmények esetén iskolalátogatási igazolás,

· gyámhatóságtól, illetve a kerületi önkormányzattól kérelem a diák felvételére, és javaslatadás (állami gondozott, ill. budapesti illetékesség esetén, szociális problémák estében).

Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium tanulói többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tehetséges tanulók.

A gyámhatóság által kezdeményezett felvételt a kollégium soron kívül teljesíti. Állami gondoskodás alatt álló tanuló felvétele – a törvényes képviselő kezdeményezésére – kötelező.

Tanév közben a tanuló szülői kérelemmel jelentkezhet a kollégiumba. A kéréseket – indokolt esetben, pedagógiai szempontok mérlegelése után – szabad férőhely esetén ki kell elégíteni.

A felvételi elhelyezési kérelmeket évente meg kell újítani. A megújított kérelem elbírálása – a nevelőtestület és a diákönkormányzat véleményének meghallgatása után – az igazgató joga és feladata. A kollégiumi tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntést – előzetes konzultáció kötelezettsége mellett – az igazgató átruházhatja a kollégiumvezetőre.

A kollégiumi tagság megújítását a nevelőtestület és a diákönkormányzat az alábbi szempontok alapján mérlegeli:

· tanulmányi munka, képesség szerinti eredmény,

· közösségi tevékenység színvonala,

· szociális helyzet.

A kollégiumba történő felvételről, illetve elutasításról a szülőket a kollégium vezetője írásban értesíti.

A határozat elleni fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül a kollégium igazgatójához kell benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az (Nkt.) eljárás általános szabályai érvényesek.

Elhelyezés a kollégiumban

A tanuló kollégiumi férőhelyének elfoglalásához szükséges:

· a jelentkezési feltételek teljesítése,

· a kollégium kiértesítésének bemutatása,

· a szükségesnek tartott – előzetesen írásban felsorolt – felszerelési tárgyak, igazolások beszerzése.

Az elhelyezést nyert tanulók kollégiumi csoportba történő beosztásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat véleményét kikérve – a kollégium vezetője dönt.

A kollégium lakója engedélyt kaphat minden olyan kollégiumon kívüli foglalkozásra, tevékenyégre, amely erkölcsi és testi, illetve szellemi fejlődését elősegíti.

Ez a tanulmányi kötelezettségeit nem veszélyeztetheti, a tanuló a közösségi elvárásoknak eleget kell, hogy tegyen.

A tanulók nagyobb közössége, csoportja:

· kollégiumon belül nagyobb közösségnek a tanulólétszám 50%-a +1 fő számít.

A tanulók önkormányzata (Nkt.48.§)

A tanulók – érdekeik képviseletére – diákönkormányzatot hoztak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is.

A kollégium közösségi életét a tanulók diák-önkormányzata szervezi és irányítja.

A kollégiumi diákönkormányzat döntési, egyetértési jogot a törvényben meghatározott kérdésekben gyakorol.

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol:

· a kollégiumi házirend elfogadásakor, módosításakor

· Az SZMSZ- ben meghatározott területek közül az alábbi esetekben:

  · a diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint a kollégiumvezető közötti kapcsolattartás formája és rendje,

  · a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása),

  · diákönkormányzat részére biztosított helyiségek kijelölése, használati rendjének megállapítása, használati jogának megvonása,

  · a szülők és a tanulók hol és milyen módon tudnak tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, az SZMSZ -ről és a házirendről.

A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol:

· a kollégium munkájának, a tanulók helyzetének átfogó elemzésében,

· értékelésében,

· pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésében,

· a tanulók fegyelmi ügyeiben,

· az intézmény külső kapcsolatrendszerének kialakításában,

· a könyvtár, a klubhelyiség működési rendjének kialakításában (lásd: melléklet)

· a pedagógusoknak a diákmozgalomban végzett tevékenységéért való kitüntetésében, jutalmazásában,

· ünnepségek és programok szervezésében, a hagyományok építésében.

A diák-önkormányzati szerv javaslattevő jogköre kiterjed a kollégiumi élettel kapcsolatos, diákokat (is) érintő minden kérdésre. A diákönkormányzat javaslataival kapcsolatban az intézmény vezetőségét válaszadási kötelezettség terheli. A válaszadás 30 napos határidőhöz kötött, a véleményt és a döntéseket indokolni köteles a válaszadó.

A Diákönkormányzat vezetősége és a kollégium vezetősége között konzultáció:

· a diákönkormányzat által megbízott segítő személyen keresztül,

· a DÖK elnökének SZMSZ-ben, illetve munkatervben meghatározott programok végrehajtása előtt részt vesz, mint meghívott,

· a nevelőtestületi értekezletek meghatározott napirendi pontjainak megbeszélésén,

· a DÖK vezetőjének beszámolása a nevelőtestület előtt a szakmai munkaközösség ütemterve alapján történik,

· a diákképviselők problémáikkal, javaslataikkal a fentieken túl bármikor fordulhatnak a kollégium vezetőjéhez.

A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket a kollégium az alábbiak szerint biztosítja:

· diák-önkormányzati szoba (ez a helyiség szükség szerint tanulószoba is lehet),

· klubszobák,

· könyvtár,

· audiovizuális eszközök (anyagi lehetőségek függvényében),

· a költségvetésben erre a célra biztosított pénzügyi fedezet.

A helyiségek, valamint az audiovizuális eszközök használati jogát jogellenes, illetve a házirendbe ütköző használat esetén a kollégium vezetője megvonhatja.

Diákközgyűlések rendje

Tanévenként két alkalommal:

Diákközgyűlés összehívását kezdeményezheti: a gimnázium igazgatója, a kollégiumvezető, a kollégiumi nevelőtestület, a Diáktanács elnöke vagy tagjainak többsége, valamint a kollégisták legalább egyötöde.

A tájékoztatás rendje és formái

Kollégiumunkban információs rendszert működtetünk, melynek lényege, hogy a kollégiumi élethez kapcsolódó tudnivalókat megosszuk a kollégium használóival.

Ezek a fórumok:

· Vezetőségi megbeszélés hétfőnként.

· Tanári értekezlet kéthetente. A diákönkormányzat képviselője témától függően meghívást kap.

· Csoportgyűlés kéthetente.

· Az előtérben lévő táblán – heti rendszerességgel lehet közölni tudnivalókat.

· A szülőket a csoportvezető nevelőtanár szükség szerint, de évente legalább egyszer telefonon keresztül vagy írásban tájékoztatja a kollégistához kapcsolódó eseményekről, a kollégista személyiségéről.

· A gimnáziummal közösen a kollégium tanárai - előzetes egyeztetés után - fogadóórát tartanak, ahol az érdeklődő szülő tájékoztatást kap.

A kollégium tanulóinak véleménynyilvánítási formái, színterei és rendje

· A kollégista joga, hogy a személyiségi jogokat tiszteletben tartva a kollégiumban véleményt nyilvánítson minden olyan témában, amely közvetlenül vagy közvetve érinti.

· A véleménynyilvánítás nemcsak szervezett keretek mellett, hanem egyéni formában is lehetséges.

· A kollégiumvezető heti rendszerességgel fogadóórát tart a diákok számára.

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának fő színtere a DÖK gyűlés, amely egyben a tanulók tájékoztatását is szolgálja.

Formái:

· diákönkormányzaton keresztül,

· tanulócsoport foglalkozásain, nevelőtanáron keresztül,

· egyénileg, személyesen a nevelőtanárnál, a kollégium vezetőjénél, vagy a gimnázium igazgatójánál.

A tanulók kollégiumon belüli értékelése

· a tanulók kollégiumi teljesítményét a foglalkozásokon, rendezvényeken, szakkörökön, illetve a közösségi munka és fegyelmi helyzet figyelembevételével – félévkor és tanév végén értékelni kell,

· az értékelést a csoportvezető nevelőtanár – a nevelőtestület által jóváhagyott szempontoknak megfelelően – végzi,

· a tanuló fegyelmi büntetését az értékelésnél csak abban a tanévben lehet figyelembe venni, amelyben a határozat jogerőre emelkedett,

· az értékelés minden esetben legyen differenciált, vegye figyelembe a tanuló képességeit, tanulmányi munkához való viszonyát, szakmaszeretetét,

· az összegző értékelések mellett folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és meg kell beszélni a tanuló kollégiumi tevékenységének pozitív és negatív oldalait, dicséret, elmarasztalás.

A tanuló kollégiumi értékelését a fiatalkorú szüleivel, illetve a törvényes képviselőjével ismertetni kell szóban vagy írásban.

Jutalmazás (Nkt. 58.§ 81);(2) pontja)

· a kollégiumi közösségek, vagy egyes tanulók tanulmányi, közösségi munkájában, magatartásában, egyéb tevékenységében elért kiemelkedő eredményeket jutalmazni lehet, a fenti szempontok alapján kollégiumunkban a hagyomány szerint kiváló kollégista pályázatot működtetünk.

· a dicséretet, jutalmat a közösség előtt kell átadni,

· a jutalmazás fokozatait és formáit a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület állapítja meg,

· a kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkáért a közösségeket csoportos jutalomban lehet részesíteni,

· a jelentősebb jutalmak, díjak odaítélésekor a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol,

· a diákönkormányzat is kezdeményezhet, adományozhat dicséretet, jutalmat,

· a jelentősebb dicséretekről, jutalmakról a tanuló csoportnevelőjét, illetve szüleit, gondviselőjét is tájékoztatni kell,

· az egyéni és csoportos jutalmakat – melyeknek pénzügyi vonzata van – a kollégium költségvetéséből kell fedezni.

A jutalmazás fokozatai, formái:

· nevelőtanári dicséret: szóban vagy írásban,

· diák-önkormányzati dicséret: szóban vagy írásban,

· kollégiumvezetői dicséret: szóban vagy írásban,

· tárgyjutalom: mozi-, színházjegy, vásárlási utalvány, könyv, plakett, érme, stb.

A fegyelmező eszközök alkalmazásának elvei (Nkt. 58.§ (3);(4),(7))

Az a tanuló, aki a kollégium rendjét szándékosan, vagy gondatlanságból megszegi, fegyelmező intézkedésben ill. fegyelmi büntetésben részesíthető.

A fegyelmező intézkedés, illetve a fegyelmi büntetés csak nevelési eszköz lehet.

Alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. Nem lehet megtorló vagy megalázó, nem sértheti a tanuló emberi méltóságát, és nem ütközhet jogszabályba.

Testi fenyítést és lelki terrort alkalmazni tilos! Súlyosabb esetekben ki kell kérni a nevelőtestület, illetve a diákönkormányzat véleményét is.

Fegyelmező intézkedések:

· szóbeli figyelmeztetés: nevelőtanári, kollégiumvezetői vagy igazgatói,

· írásbeli figyelmeztetés: nevelőtanári, kollégiumvezetői vagy igazgatói,

· írásbeli intés: nevelőtanári, kollégium vezetői vagy igazgatói,

· megbízatás visszavonása: kollégiumvezető hatáskörébe tartozik.

A tanuló és az intézmény kártérítési felelőssége (Nkt. 59.§)

A kollégium a tanulónak a kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a PTK rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

A kollégiumba behozott értékek, dolgok elhelyezésének szabályai:

· a kollégium kulcsot biztosít minden tanuló számára, hogy a szekrényét bezárhassa,

· ezért az elöl hagyott értékekért felelősséget nem vállal, a tanuló által behozott komoly értékeket megőrzésre a nevelőtanári szobában lehet leadni, előzetes megbeszélés alapján. Az így elhelyezett értékekért a kollégium anyagi felelősséget vállal.

Tanulók munkarendje

· a tanév rendjét – kezdetét és végét, a szüneteket – a mindenkori miniszteri rendelet határozza meg,

· a tanulók az iskolai tanévkezdést megelőző napon költöznek be a kollégiumba, és ott tartózkodnak az elméleti és gyakorlati oktatás időtartama alatt,

· a tanulók az iskolai szervezésű elfoglaltságon kívüli idejüket a kollégiumban és azon kívül a házirend keretein belül töltik.

Kimenő, hazautazás: (Nkt. 28.§ A kollégiumi élet szervezése)

· kötelezettségüket a házi- és napirend tartalmazza,

· a tanulók minden hétvégén hazautazhatnak, ha az iskolai, illetve gyakorlati oktatás is szünetel.

Hét közben hazautazási engedély adható:

· rendkívüli esetben a szülő kérésére,

· tanítási szünet estén,

· betegség esetén – járóbeteg részére.

Az állami gondoskodásban lévő tanulók egy-két napos eltávozását, szünidei távollétét – indokolt esetben a gyámhatóságtól kért javaslat alapján – a csoport nevelőtanára a kollégium vezetőjével egyetértésben engedélyezheti.

Több napos tanítási – őszi, téli, tavaszi, nyári – szünetekben a tanulók szüleikhez hazautaznak. A kollégiumot az utolsó tanítási napon délután 16 óráig el kell hagyni, és a tanítást megelőző napon 16 órától lehet oda visszatérni.

Eltávozás rendje

Normál hétvégi eltávozáshoz hazautazás esetén engedély nem kell, csak bejelentési kötelezettséggel tartozik a tanuló a csoportvezető-nevelőnek, illetve az ügyeletes tanárnak. A tanulók a hétvégi távollétük alatt a szülők felelősségi körébe tartoznak.

Ha a tanuló nem haza távozik, a tanuló szülőjének kötelessége ezt a kollégium vezetőjének, a csoportvezető nevelőtanárnak vagy az ügyeletes nevelőtanárnak jelezni.

A hétvégén kollégiumban maradók minden csütörtök 21 óráig kötelesek benntartózkodási szándékukat a nevelőtanárnak jelezni. A szülőt – konkrét megkeresés esetén – tájékoztatjuk arról, hogy gyermeke milyen információval látta el a kollégiumot a hétvégi tartózkodását illetően.

A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések

· A hazautazást követő visszaérkezés napirend szerint kötelező. Az a kollégista, aki bármilyen okból (pl. betegség) nem érkezik vissza, legkésőbb másnap köteles a kollégiumi tanárának ezt és távolmaradásának okát bejelenteni.

· Betegség esetén orvosi igazolást kell hoznia, egyéb esetben a szülő írásos igazolását elfogadjuk.

· Kötelező kollégiumi foglalkozásokról mulasztani nem lehet, kivéve annak, aki indokolt esetben (Házirend VI. fejezet alapján, személyes, családi, hivatalos, iskolai elfoglaltság okán) csoportvezető tanárától, vagy a foglalkozást tartó pedagógustól eseti vagy tartós felmentést kap.

· Késés: a napirendben az általános valamint az egyénileg előírt foglalkozásokra történő késés fegyelmi vétségnek minősül és fegyelmező intézkedést vonhat maga után.

Kimenő szabályozása

A fiú és a lány kollégiumban egyaránt az ügyeletes nevelőtanár a kimenőt kapott diák nevét rögzíti az erre a célra rendszeresített kollégiumi kimenő füzetbe. Ebben az évfolyamának meghatározott ideig vagy időn túl a nevelőtanár rögzíti az eltávozás intervallumát.

Meghatározások:

· hétfőtől csütörtökig a 9-12. évfolyamon 21 óráig,

· pénteken és szombaton a 9. évfolyamon 21 óráig, a 10-11. évfolyamon 21:50-ig van szabad kimenő.

A csoportnevelő ezen túl a szülő kérése és a saját belátása szerint adhat kimenőt úgy, hogy a tanuló visszaérkezése után a hálóban lévő társai nyugalmát ne zavarja.

Hétvégén az ügyeletes nevelő dönti el a fentieket, nagykorú fiatalok esetén.

9. évfolyamos tanulók esetén a kimenőt nem lehet meghosszabbítani csak abban az esetben, ha hozzátartozó kéri ki a tanulót.

A tanulmányaikat befejezett tanulók (érettségi, gyakorlat) indokolt esetben igazgatói engedéllyel – a megbeszélt ideig – a kollégiumban tartózkodhatnak.

Kimenők engedélyezése

· A kollégium épülete csak tanári hozzájárulással hagyható el.

· Ha eltávozik 21 óra után, ezt ellenjegyeztetnie kell az ügyeletes tanárral és nevelőtanárának is be kell jelentenie.

· Aki a nevelőtanártól kimenőt kap (szakkörre, edzésre jár, a hét meghatározott napján, és meghatározott időben) az erre a célra rendszeresített füzetbe jegyeztesse be.

· Megtiltható a hazautazás, ha rendkívüli helyzet azt indokolja (pl. időjárási helyzet, közlekedési akadály, egyéb vészhelyzet).

A tanulók étkeztetése

A kollégium tanulói részére az étkezést a gimnázium éttermében egy külső cég biztosítja.

A tanulók részére befizetés ellenében a munkanapokon, a tanuló megrendelése szerint két-, vagy háromszori étkezést biztosítanak, az őszi, a téli, tavaszi, nyári szünetek kivételével.

Térítési díj befizetése és visszatérítése

· Térítési díj: a kollégiumi ellátás ingyenes, csak az étkezésért kell a jogszabályok szerinti összeget fizetni. Befizetések minden hónap 20-ától esedékesek a következő hónapra.

· Visszatérítés: betegség esetén, ha a tanuló, vagy tanára ezt időben jelzi, akkor a jelzést követő második naptól, illetve kiköltözés esetén a bejelentést követő második naptól a befizetett térítési díjat az iskola külön kérvényezés nélkül visszafizeti.

· A fenti szabályozás további részletezése, eljárásrendje, a szükséges nyomtatványok a gimnázium gazdasági ügyintézőjénél találhatók.

· A térítési díj fizetésére csak a törvény által biztosított kedvezményt tudjuk adni.

· 50%-os kedvezményre jogosultak a 3 vagy több gyermeket nevelő, a tartósan beteg, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülők. A többi feltételt jogszabály rögzíti.

Diákkörök létrehozásának rendje

A tanulók kezdeményezésére diákkörök alakulhatnak.

Feltételek:

· A diákkör minimális létszáma 6 fő.

· Írásos működési szabályzattal rendelkezik.

· Tevékenysége illeszkedik a pedagógiai programhoz és a minőségirányítási programhoz

· Az intézményi támogatás módjáról és mértékéről a tantestület dönt.

Vagyoni jogok átruházásakor megillető díjazás megállapításának szabályai

Vagyoni jog kérdéskörének szabályozása: a tanulók által a kollégiumi nevelés-oktatás folyamatába illesztetten előállított értékek a kollégium tulajdonát képezik. Amennyiben ez értékesítésre kerül, az intézmény költségszámítást végez, és a tanuló által hozzáadott érték arányában a tanulót megilleti a bevétel ezen hányada.

A tanulók kollégiumon kívüli tevékenysége

Feltételei:

· az engedély meghatározott időre, vagy egy-egy alkalomra szól,

· a kollégiumvezető a diákönkormányzat véleményének meghallgatása után engedélyezheti a kollégiumi nevelőhatásokat erősítő olyan kiegészítő tevékenységnek egyéni, vagy csoportos végzését, amelyek a tanulók iskolai és kollégiumi kötelezettségeinek teljesítését nem gátolják, s túlterhelést nem okoznak,

· a nevelőtanárnak rendszeresen tájékozódnia kell a tanuló kollégiumon kívüli tevékenységéről (iskolai szakkörök, korrepetálások, sportkörök, stb.), és kérnie kell a szülő(k) írásbeli hozzájárulását.

Kirándulások

A kollégiumban – elsősorban munkaszüneti napokon – a tanulócsoportok részére az ismeretek megszerzése, elmélyítése, valamint a szabadidő egészséges és hasznos eltöltése érdekében kirándulásokat lehet szervezni.

Feltételei:

· a fakultatív kirándulások anyagi fedezetét – elsősorban – a tanulók biztosítják,

· indokolt esetben a – diákönkormányzat egyetértésével – az intézmény diákjóléti keretéből, illetve pályázati pénzből adható hozzájárulás az utazás költségeire,

Postai levelezés

· tanulóink levelezését nem korlátozzuk,

· a beérkező – személyre szóló – leveleket a szintügyeletes nevelőtanártól lehet átvenni, hétköznap 7-22 óráig, ill. a gimnáziumi titkárságon is átvehető minden nap 16:00 óráig.

II.

A kollégiumon belül történő elhelyezés szabályai

A szobák a minden év májusában a diákönkormányzat által külön erre a célra szervezett diákközgyűlésen nyerhetők el, amely egy tanév időtartamra szól. A diákközgyűlést a diákönkormányzat tagjai vezetik. Minden diákközgyűlés a beosztást elősegítő prioritási alapelvek megvitatásával, majd azok megszavazásával kezdődik.

A pályázat általános, tehát – a tisztségviselői szobák, a betegszoba kivételével – valamennyi szoba megpályázható, függetlenül attól, hogy kíván-e új szobát pályázni vagy sem.

A szobákban való elhelyezésről véglegesen a nevelőtanár és a kollégiumvezető dönt a következő alapelvek figyelembevételével.

A döntést az alapelvek az alábbi sorrendben határozzák meg:

· ha a kollégisták saját, korábbi pályázaton elnyert szobájukat pályázzák meg és e pályázat a férőhelyeket tekintve a szoba legalább ugyanakkora kihasználtságát biztosítja, úgy a szoba automatikusan e kollégistákat illeti meg;

· amennyiben a kollégisták ugyanazon, de nem saját szobára pályáznak, azt annak a pályázatnak a javára kell megítélni, amelyik az adott szoba férőhelyeit tekintve nagyobb kihasználtságot biztosít;

· amennyiben az előző pontban foglaltak alapján nem lehet dönteni, úgy a kollégistáknak a kollégiumban eltöltött éveinek száma dönt a régebben bentlakók javára;

· amennyiben a pályázók kollégiumban töltött éveinek száma megegyezik, a magasabb évfolyamszám dönt a pályázók között.

Az újonnan beköltözők kizárólag azokban a szobákban nyerhetnek elhelyezést, amelyek a pályázat elbírálását követően üresek maradtak. Amennyiben nincs ilyen szoba, úgy az üresen maradt ágyakat foglalhatják el az újonnan beköltözők.

Az így kialakult szobabeosztást a kollégium vezetőjének és a kollégiumi nevelőtestületnek kell jóváhagynia.

Általános szabályok

A kollégisták kötelezően szorgalmi időszakban laknak a kollégiumban. Beköltözéskor a diákok a nevelőtanártól – leltár alapján – átveszik a bentlakáshoz szükséges tárgyakat, kiköltözéskor azokat leltár szerint adják vissza. A kollégisták az átvett tárgyakban általuk okozott károkért, illetve a tárgyak elvesztéséért anyagi felelősséggel tartoznak. Kiköltözéskor vissza kell adni a kollégiumtól kölcsönzött eszközöket, tárgyakat, illetőleg el kell számolni azokkal.

A kollégisták a kollégiumba a tanévkezdés előtti napon legkorábban 8 órától költözhetnek be. A kollégisták a kollégiumból a tanév végén a kollégiumvezető és a nevelőtestület által előre meghatározott időpontig kötelesek szabályszerűen leszerelni és kiköltözni.

III.

A kollégisták jogai (Nkt. 45-46§)

· A tanuló jogviszonya az első – kollégiumba lépése – napján lép érvénybe.

A tanuló joga:

· hogy biztonságos és egészséges környezetben éljen, lehetősége legyen a tanulásra, pihenésre, szabadidőre, sportolásra és étkezésre. Életrendjét életkorának megfelelően alakítsák ki.

· Hozzájuthasson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz a hirdetőtáblán keresztül, a nevelőtanároktól, a diákönkormányzat képviselőitől.

· Választó és választható legyen a diákképviselet testületeiben.

· A Köznevelési Törvényben meghatározottak szerint a tanuló a diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért.

· Nagykorú tanuló esetében a szülők jogait és kötelezettségeit a tanuló gyakorolja. (Amennyiben önálló keresettel nem rendelkezik, úgy a kollégiumi jogviszonyát érintő ügyekben, valamint a térítési díj fizetésével kapcsolatos kérdésekben a szülőt értesítjük, illetve a szülő fizeti az étkezési díjat.)

· A diák az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthasson minden a kollégiumot, személyét vagy közösséget érintő kérdésekről. Feltett kérdéseire 30 napon belül választ kaphat a kollégium vezetőitől, a nevelőtanároktól, és a diákönkormányzat tagjaitól.

· Vallási, világnézeti, vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát kifejezésre juttathassa, azt tartsák tiszteletben, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti mások jogait.

· Rendeltetésszerűen használja azokat a felszereléseket, eszközöket és berendezési tárgyakat, amelyek felkészülését, tanulmányi előmenetelét, művelődését elősegítik, érdeklődését felkeltik.

· Közvetlenül, illetve képviselője útján vegyen részt az érdekeit érintő döntésekben, az intézmény működésében.

· Kezdeményezze szakkörök, öntevékenységi körök létrehozását, vegyen részt a munkájukban.

· A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feltételekkel tagja legyen a szakmai, kulturális, sport- és más egyesületeknek, köröknek és kluboknak, részt vegyen ilyenek kialakításában, és ezekben tisztséget töltsön be.

· Kiemelkedő tanulmányi, kollégiumi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön.

· Választhat, és választható lehessen a különböző szintű és hatáskörű diák-önkormányzati szervekbe.

· Közösségi érdeket szolgáló javaslatot tehet, kezdeményezhet, részt vehet az iskola, a város, az osztály és a kollégium által szervezett kulturális és egyéb rendezvényeken.

IV.

A kollégisták kötelezettségei (Nkt. 46. §)

· A tanuló kötelessége, hogy az előírt foglalkozásokon (szilencium, csoportfoglalkozás, stb.) részt vegyen.

· Tanulmányi és szakmai kötelezettségeinek rendszeresen, fegyelmezetten, és legjobb képességei szerint eleget tegyen.

· A kollégium házi-, heti- és napirendjét tartsa be.

· Segítse elő a kollégium feladatainak teljesítését, őrizze és ápolja a hagyományokat.

· A kollégium vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak és tanulóinak emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.

· Óvja saját és társai testi épségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült.

· A tanulók kötelesek a kollégiumba való érkezésük után 72 órán belül ideiglenes bejelentkezésüket rendezni. A kollégiumból való végleges kiköltözés előtt kötelesek kijelentkezni.

· Őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy általa használt tárgyakat. Védje az intézmény létesítményeit, felszereléseit, legyen tudatában annak, hogy felelősséggel tartozik a közösségi tulajdonért.

· A kollégium minden tanulója köteles a higiéniai előírásokat betartani.

· Minden tanuló köteles az energiával, vízzel takarékosan gazdálkodni. Szükség esetén társait erre figyelmeztetni.

· A beteg tanulók kötelesek az orvosi rendelésen jelentkezni, nevelőtanárukat vagy az ügyeletes nevelőt tájékoztatni. Szülői értesítés után – az orvos engedélyével – fertőző betegség esetén hazautazni.

· Hiányzás esetén a tanuló vagy gondviselő köteles a kollégiumot 24 órán belül értesíteni.

· Az előírt étkezési térítési díjat minden tanuló köteles havonta a kollégium által meghatározott időben befizetni.

· A kollégium köteles a tájékoztatást megadni, vagy ennek a lehetőségét megszervezni. A szülő (gondviselő) köteles a kollégium által kért hivatalos tájékoztatást megadni.

V.

Biztonságot szolgáló rendelkezések

(A kollégiumi élet szervezése)

Kollégiumon belül

· Tilos a közösségi vagy személyi tulajdonban lévő tárgyakban szándékosan kárt tenni!

· Szigorúan tilos minden, a társakkal szemben fenyegető, személyiségi jogokat sértő cselekedet.

· A tanuló kötelessége, hogy tartózkodjék a szeszesital és drog fogyasztásától.

· Az intézmény területén a dohányzás tilos!

· A kollégium egész területén és környezetében szemetelni szigorúan tilos!

· A kollégium területén tilos a hazárdjáték, illetve bármilyen pénzbeli játék, fogadás.

· Tilos verekedni, durván viselkedni és beszélni!

· Szigorúan tilos a kollégium területén bárminemű pirotechnikai anyag, eszköz használata és tárolása, nyílt láng indokolatlan vagy veszéllyel járó használata, őrizetlenül hagyása!

· Szigorúan tilos mindenféle kábítószer fogyasztása, illetve használata, birtoklása, tárolása és terjesztése!

· Este 21.15 után a fiúk a fiúkollégiumban, a lányok a lánykollégiumban tartózkodnak. Ettől csak a kollégiumvezető, vagy távollétében az ügyeletes nevelőtanár engedélyével lehet eltérni indokolt esetben.

· Tilos továbbá:

  · a kollégium ablakaiból bármit kidobni, illetve kiönteni, kikiabálni,

  · valamint az ablakot levenni, leszerelni,

  · rádiót, TV-t, magnót túl hangosan üzemeltetni,

  · a kollégium területén a rendszeresített eszközökön, berendezéseken kívül

  · bármilyen hálózati árammal működő eszköz használata (kivétel kollégiumvezetői engedéllyel a szöveg- vagy zenehallgatás),

  · háziállatot a szobában tartani.

· A tanári szobában található vezetékes telefonkészüléket a diákok csak tanári engedéllyel használhatják.

· Tilos a kollégium területén és a bejárati ajtótól számítva 5 m-es körzetben dohányozni!

Kollégiumon kívüli tartózkodásról

A kollégium lakhatási ideje alatt a kollégiumon kívül tartózkodó tanuló köteles betartani a házirend általános szabályait, amelyek értelmezhetők kollégiumon kívül is. Ilyen szabályozási témák többek között a súlyos fegyelmezetlenségek, az italozás, a kábítószerrel kapcsolatba kerülés, a testi sértés, a magántulajdon védelme.

· Tilos szeszesitalt, drogot fogyasztani.

· Hangoskodni, verekedést provokálni.

A kollégium által szervezett bármely külső programon való magatartás tilalmai

· Tilos a kirándulásokon, vagy bármely külső programon szeszes italt, kábítószert fogyasztani, verekedni.

· Tilos mások életét bármilyen módon veszélyeztetni.

VI.

Szilencium

A szilencium (tanulóköri foglalkozás) alatt a tanulók csak tanulmányaikkal foglalkozhatnak. A foglalkozásról való távolmaradást, illetve eltávozást csak az illetékes nevelőtanár engedélyezhet. Szükség esetén a nevelőtanár pótszilenciumot rendelhet el. A kötelező szilenciumi időn túl további tanulásra van lehetőség a kijelölt helyen legkésőbb 23.00 óráig.

A heti kötelező foglalkozási idő: minden tanulónak 15 óra.

Ebből napi (hétfő – csütörtök) 2x75 perc a szilencium.

A napi szilenciumok rendje: (lásd melléklet)

A szilencium ideje alatt:

· másnapra való felkészülés,

· felzárkóztatás,

· egyéni korrepetálás,

· tehetséggondozás történhet.

A tanári felügyelettel támogatott szilencium alól felmentést kaphatnak:

· akiknek a tanulmányi eredménye elérte a 4,1 eredményt a készségtárgyak nélkül,

· az első félév után felülvizsgálja a csoportnevelő az elért tanulmányi eredményeket, és attól függően felmentést adhat önálló tanulásra.

A 9. évfolyamosok számára a kollégiumi nevelőtanárral való közös tanulószobai foglalkozás az első félévben kötelező!

A speciális foglalkozásokat folytató tanulók számára (zene, sport, stb.) egyénenként a szilencium alól felmentés adhat az igazgató vagy a csoportvezető tanár. Ennek elbírálásához szükséges az iskola véleménye, illetve sportolóknál a sportkör hivatalos igazolása.

Sportolás esetén még a szülő kérése, hogy gyermeke önállóan végezhesse tanulását.

A csoportnevelő a szilenciumnál felsorolt szempontok betartásánál saját belátása szerint enyhíthet, illetve szigoríthat az időtartamban és a jelenlétben a törvény keretén belül. Ha a felmentett tanuló tanulmányi átlaga romlik, úgy automatikusan megszűnik a felmentése. Rendkívüli esetben tanóra alatt kimenőt adhat (szülő érkezik, orvoshoz küldés).

VII.

A foglalkozásokkal kapcsolatos tudnivalók

A foglalkozásválasztás rendje

· A kollégium személyi feltételrendszere lehetővé teszi, hogy a szorgalmi időszak kezdetén – beköltözés utáni 14. napig – a tanuló pedagógust, valamint szabadon választott kötelező foglalkozást válasszon.

· A tanuló a fakultatív foglalkozásokról, illetve a kötelezőn kívüli tevékenységekről a folyosókon és az aulában elhelyezett faliújságon keresztül a megfelelő időben értesül. A tanuló írásban, megadott határidőket betartva a csoportvezető tanárán keresztül jelentkezhet választható foglalkozásokra, amelyeken jelentkezése után a részvétele kötelező. A tanulónak a foglalkozások közül kötelező foglalkozást választania. A foglalkozások közül a tanuló szabadon választhat.

Szabadidős tevékenységek

Időpontja:

· kollégiumba érkezéstől 16.30 óráig, illetve tanórát követően számítva 21.15 óráig.

Törvény által előírt foglalkozások:

· kötelező csoportfoglalkozás heti 1 óra,

· és minimum heti 1 óra kötelezően választható foglalkozás.

VIII.

Szobák, közös helyiségek használata

A bentlakók – vendégekre is vonatkozik - kötelesek a szobákat, a közös helyiségeket, valamint az ezekben található berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni.

A kollégisták maguk is takarítják a szobákat.

A kollégisták a villamos berendezéseket, csatlakozókat csak a biztonságtechnikai előírások betartásával használhatják.

Tilos a szobákban – az engedély nélküli – elektromos készülékek üzemeltetése.

Tilos a közös helyiségekből bármilyen berendezési tárgyat a szobákba vinni.

A kollégisták kötelesek az előforduló meghibásodásokat, rendellenességeket haladéktalanul közölni a nevelőtanárral, illetve az ügyeletes pedagógussal.

A gondatlanságból bekövetkező és a szándékosan okozott károkért a kollégisták anyagi felelősséggel tartoznak.

A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában.

A szobák állapotának figyelemmel kísérése érdekében a kollégium vezetője, és egy kollégiumi tanár a szobában lakó kollégista jelenlétében megtekinti a szobát. Ha a szoba állapota nem felelne meg az egészségügyi előírásoknak, vagy a szobában olyan tárgyak találhatók, amelyek nem felelnek meg a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak, a szoba lakóit fel kell szólítani a szoba eredeti állapotának helyreállítására.

Ezen kívül a szobák állapotának figyelemmel kísérése érdekében az éjszakás nevelőtanára rendes reggeli szobaszemle keretein belül ellenőrzi, hogy a szoba megfelel-e a kollégiumi nevelőtanárok által közösen elkészített szobarend kívánalmainak.

Közös használatú helyiségek

Közös használatú helyiségnek minősülnek: a könyvtár, a számítógépterem, a tornaterem, a kondicionáló terem, a klub, a teakonyha és az ebédlő.

A könyvtár használata

A könyvtár használatára minden kollégista jogosult.

Meghatározott könyveket, folyóiratokat a kölcsönzött könyv, folyóirat címének, valamint a kölcsönző személy nevének feljegyzésével a kollégisták legfeljebb két hetes időtartamra kölcsönözhetnek.

A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzött könyvet legkésőbb a félév végéig visszaszolgáltatni, amennyiben erre nincs lehetősége, értékét megtéríteni.

A könyvtár működtetéséért felelős személyt a gimnázium igazgatója jelöli ki.

A könyvtár használatára vonatkozó további rendelkezéseket a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.

Az informatikai eszközök használata

A számítógépteremben elhelyezett eszközöket a kollégisták használhatják.

A használat során a használó köteles betartani a melléklet szerinti Számítógéptermi Rendet.

Az informatikai eszközök használatának részletes szabályait a Kollégium Informatikai Szabályzata határozza meg.

A felhasználók által a kollégium informatikai eszközein elhelyezett anyagok tartalmáért a kollégium – technikai lehetőségek híján – nem tud felelősséget vállalni.

A tornaterem használata

A tornaterem és a konditerem elsősorban a gimnazisták és a kollégisták sport- és mozgásigényének kielégítésére szolgál.

A tornatermet az eszközök balesetveszélyességére tekintettel, és mert rosszullét előfordulhat, egyedül nem szabad használni.

A tornaterem kulcsát csak kollégium vezetője által megbízott nevelőtanár veheti fel.

A tornaszobában rohangálni, dobálózni és hangoskodni szigorúan tilos!

Klubhasználat

A kollégisták a klub használata során kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarnák, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetnék.

A gimnázium igazgatója és a kollégium vezetője engedélyezheti – a kollégium bármely tagja kérelmére és felelősségére – a klubban megrendezésre kerülő rendezvényt.

A rendezvényeket mindenkor a program levezetésével megbízott pedagógussal együtt kell elvégezni.

(Minden tanévben a kollégium éves munkatervében rögzítjük a felelősöket.)

A teakonyha használata

A bentlakók kötelesek valamennyi konyhai használati tárgy tisztántartásáról gondoskodni.

A higiéniai szabályokat mindenki köteles betartani. A mosatlan edényeket, evőeszközöket a heti ügyeleti rendben meghatározott tanulók kötelesek elmosogatni. Ugyanezen személyek felelnek a konyha tisztaságáért is. Az ügyeleti rendszert a diákönkormányzat egyik erre a feladatra felkért tagja készíti el.

A teakonyha tisztaságát és rendjét a kollégium mindenkori szolgálatban lévő pedagógusa köteles ellenőrizni!

A teakonyhában az egészségügyi, balesetvédelmi és tűzrendészeti előírások fokozottan érvényesek.

IX.

Teendők tűzriadó és bombariadó esetén

A szaggatott csengőhang megszólalása jelzi a tűz- vagy bombariadót. Ez kb. 1 percig szól. A hangosbemondón keresztül a következő hangzik el: „Figyelem, tűz van!”, vagy „Figyelem, bombariadó!”.

Teendők a következők:

· minden tevékenységet abba kell hagyni,

· az épületet a kijelölt menekülési útvonalon keresztül azonnal el kell hagyni (liftet használni tilos!)

· a baleset - és tűzvédelmi oktatáson elhangzottak szerint kell részt venni a tűzoltásban, illetve a mentésben.

Ha lehetőség van rá:

· a működésben lévő elektromos készülékeket, háztartási gépeket ki kell kapcsolni.

A szaggatott csengő megszólalásakor a házat azonnal el kell hagyni, lehetőleg minél távolabb kell az épülettől kerülni. Az úttesten való áthaladásnál figyelni kell!

A bombariadót az intézményvezető, távollétében a mindenkori ügyeletes nevelőtanár rendelheti el veszélyeztetettségre utaló félreérthetetlen jelzések, jelek esetén.

Elrendelése szaggatott csengetéssel és hangosbemondón keresztül – „Figyelem, bombariadó!” – történik.

Elrendelésekor gondoskodni kell:

· az intézmény azonnali szakszerű kiürítéséről (menekülési útvonalon keresztül elhagyni az épületet és az épület előtti úttest túloldalán tartózkodni, a kiürítés végrehajtását ellenőrizni),

· az illetékes rendőri hatóság értesítéséről,

· távollétében az intézményvezető értesítéséről.

A bombariadót a kivonult rendőri járőr engedélye alapján az elrendelő vonhatja vissza.

X.

Egyéb szabályozások

Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások

Intézményvezető:

· irányítja a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységet – munkabiztonsági és tűzvédelmi felelősök megbízása, nevelőtanárok, egyéb közalkalmazottak feladatainak meghatározása, ellenőrzés, éves szemle, valamint a tanulók feladatainak, kötelmeinek meghatározása a házirendben,

· baleset esetén intézkedik a baleset haladéktalan kivizsgálásáról, melynek során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat, a tanulóbaleset kivizsgálására bizottságot jelöl ki, melyben a kollégiumi diákönkormányzat képviselője is részt vehet.

Gazdasági ügyintéző:

Az igazgató egyszemélyi felelőssége érintetlenül hagyásával:

· a kollégium egészének – rendeltetésszerű használat mellett – balesetmentességet biztosító műszaki állapotának fenntartásában, valamint az egészségügyi, higiéniai szükségletek biztosításában a gimnázium igazgatójának és a kollégium vezetőjének az első számú partnere.

Nevelőtanárok:

· a csoportnevelő tanárok elsősorban tanulócsoportjuknál felelnek a megelőző szabályok betartásáért,

· minden tanévkezdéskor – de szükség szerint máskor is – munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítik tanulóikat, amit a naplóban rögzítenek,

· az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik,

· közösségi rendezvények, sportversenyek, túrák, kirándulások előtt a rendezvényért felelős, illetve kísérő tanár baleset megelőzési tájékoztatót köteles tartani,

· az ügyeletes nevelőtanár a kijelölt kollégiumi szinten köteles ellenőrizni a megelőző szabályok betartását és szükség esetén intézkedni,

· a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős megbízás alapján gondoskodik a balesetmentességet szolgáló feltételek biztosításáról, ellenőrzéséről,

· baleset esetén intézkedik a sérült azonnali elsősegélynyújtásban való részesítéséről és gondoskodik a mielőbbi szakszerű orvosi ellátásról,

· a balesetről tájékoztatja az intézményvezetőt, kollégiumvezetőt.

Egyéb alkalmazottak:

· valamennyi – az intézménynél alkalmazásban álló – dolgozó kötelessége, hogy a baleset-megelőzést szolgáló előírásokat maradéktalanul betartsa, és törekedjen másokat is ilyen irányban befolyásolni,

· az esetlegesen tapasztalt hiányosságokról, rendellenességekről köteles az illetékeseket tájékoztatni,

· baleset esetén az állampolgári kötelességeknek megfelelően eljárni – szükség szerint elsősegélynyújtás, segítségkérés, mentőhívás – és a balesetről tájékoztatni az intézményvezetést.

Egészségvédelem:

· közalkalmazottak számára gondoskodni kell tisztálkodási és öltözőhelyiségekről,

· fertőző betegség, vagy járvány esetén az orvos intézkedése szerint a kollégium vezetője óvintézkedéseket – kimenő eltiltás, elkülönítés, fertőtlenítés – léptet életbe,

· a kollégiumban emeletenként fiúk és lányok elkülönítésére alkalmas, mellékhelyiségekkel ellátott szobát kell biztosítani,

· Elsősegélydoboz az intézmény portáján, valamint mind a lány-, mind a fiú kollégium tanári szobájában található, feltöltésükről az intézmény védőnője gondoskodik.

· a tanulóknak részt kell venniük az orvosi egészségügyi felvilágosító előadásokon, és végre kell hajtaniuk mindazon teendőket, amelyek egészségi ellátásukat segítik, gyógykezelésüket biztosítják,

· a kollégiumban kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére, illetve a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének elősegítésére,

· a kollégiumban, továbbá a kollégiumon kívül – a tanulók részére szervezett rendezvényeken – tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása,

· a tanulók szakszerű egészségügyi ellátását az intézmény körzeti háziorvosa, valamint a nővér látja el.

Indokolt esetben az orvos javaslatára a tanuló betegszobai elhelyezést nyer. A betegszobán lévő tanulót a mindenkori ügyeletes nevelőtanár, illetve éjszakai ügyeletes nevelő felügyeli. Betegség idején csak az orvos engedélyével távozhat állandó lakhelyére.

A kollégiumban tilos az állattartás.

A kollégiumban évente kétszer – tanévkezdés előtt és a téli szünetben, de szükség szerint többször is – rovarirtást kell végezni.

Orvosi rendelés

· kollégiumi háziorvos Dr. Visy Mária 06/30-225-0278, házon belül 06-1-267-0311/35

· éjszakai és hétvégi ügyelet: tel.:06-1-311-6816, 1052 Budapest, Semmelweis u. 14.

Munkavédelem

A kollégium munkavédelmi feltételeinek biztosításáért, a feltételek tervszerű javításáért, a munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, továbbá a tanulók, valamint a dolgozók egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző intézkedések meglétéért a gimnázium igazgatója egy személyben felelős.

Az igazgató jogkörét az illetékes igazgatóhelyettesre, munkavédelmi megbízottra felelősségének érintetlenül hagyásával ruházhatja át.

A munkavédelemmel és tűzvédelmemmel kapcsolatos feladatokat külön szabályzatok tartalmazzák: Munkavédelmi- és a Tűzvédelmi Szabályzat.

A tanulókra vonatkozó balesetmegelőző és tűzvédelmi kötelmeket a Házirend is tartalmazza.

Gyermek- és ifjúságvédelem

A kollégium közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében, és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

Az ifjúságvédelmi feladatokat a kollégium vezetőjének irányítása mellett a csoportnevelő tanárok látják el a hozzájuk tartozó tanulók körében.

Kollégiumi szinten pedig az ezzel megbízott ifjúságvédelmi felelős koordinálja.

A nevelőtanárok a gimnázium ifjúságvédelmi felelősével, valamint a veszélyeztetett tanulók osztályfőnökeivel együttműködve végzik feladataikat.

Figyelemmel kísérik:

· a csoportjukban elhelyezett veszélyeztetett tanulók ügyeit,

· a rászoruló tanulók szociális támogatását,

· a megelőzést célzó ifjúságvédelmi munkába bevonják a diákönkormányzat tagjait,

· tevékenységeikről tájékoztatják a kollégium (gimnázium) ifjúságvédelmi felelősét.

Nevelőtanár

A kollégium élén a gimnázium igazgatója áll, aki a közvetlen irányítási feladatokat a kollégium vezetőjére ruházta át.

A mindennapi életnek a házirend és a napirend szerinti irányítása a nevelőtanárok feladata. A napirendtől eltérő programok szervezéséhez is ők adnak engedélyt.

Az egyes csoportok élén a csoportnevelők állnak. Ők felügyelik a házi- és napirend megtartását.

Szolgálati beosztás a nevelőtanárok részére

Lásd: a kollégium vezetőjénél a mindenkori beosztást.

A kollégiumban tartózkodás a kollégiummal jogviszonyban nem állók részére

A kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtak alapján a kollégiumba ki és beköltöző tanuló szülője, gondviselője, hozzátartozója szabadon – külön engedély nélkül – tartózkodhat a kollégium területén.

Egyéb esetekben a szülő, gondviselő, hozzátartozó is köteles engedélyt kérni – a kollégium vezetőjétől, ügyeletes nevelőtanártól vagy a gyermeke csoportvezető tanárjától, hogy az épületben tartózkodhasson.

Azon személyek részére, akivel a kollégium nincs jogviszonyban, csak – igazgatói, és kollégiumvezetői engedéllyel tartózkodhatnak a kollégiumban. A kollégium lakói a látogatási időn kívül csak az ügyeletes nevelőtanár engedélyével fogadhatnak vendéget.

A kollégisták felelősséggel tartoznak a hozzájuk érkező vendégek magatartásáért. A vendégek is kötelesek betartani a házirendet.

A rendbontást okozó, vagy a látogatás szabályait és a házirendet be nem tartó látogatót a kollégium vezetője határozott vagy határozatlan időre kitilthatja a kollégium épületéből.

A kitiltott személyek listája a portán található, aki ezen szerepel, nem bocsátható be a kollégiumba.

A látogatók a kollégiumon belül egyedül nem járhatnak, értük vendéglátójuk teljes felelősséggel tartozik. Távozáskor ki kell kísérnie őket a portáig.

A kollégium lakói a látogatási időn kívül csak az ügyeletes nevelőtanár engedélyével fogadhat vendégeket

A porta működése

A nap 16 órájában portai ügyeletet biztosítunk. Idegen személy és kollégista a portai helyiségben nem tartózkodhat. A portások munkaköri leírás szerint dolgoznak (beosztást lásd a portán).

Feladatuk:

· ellenőrzik a jogos belépést a gimnázium és a kollégium területére,

· eseti jelleggel jelentést készítenek a rendkívüli és fontosabb eseményekről a kollégium vezetője felé,

· felelősök az épület előterében a rendért, fegyelemért úgy, hogy értesítik az ügyeletes nevelőt vagy az érintett csoportnevelőt,

Kulcsok, egyéb tárgyak felvétele

A szobakulcsok felvételére az érintett szobában lakók, valamint az ellenőrzést végző személyek jogosultak.

A közös használatú helyiségek kulcsa a nevelőtanári szobában és a portán vehető fel, de csak előzetes kérés után (kollégiumi vezető, ügyletes nevelő, csoportnevelő).

A kollégiumvezető irodakulcsának felvételére a kollégium vezetője, és az általa meghatalmazott személyek jogosultak.

Portai telefon használata

A portai telefonról (mobil) külső számot csak indokolt esetben lehet hívni, elsősorban a kollégiumban dolgozó pedagógusok vehetik igénybe.

A kollégium élete

A főváros nyújtotta kulturális lehetőségekkel is lehet élni - részint nevelőtanár engedélyével (mozi, színház stb.), részint kimenőben külön engedélykérés nélkül (pl. városi könyvtárak).

A tanulás szervezett formában a tanulóórákon folyik a közös termekben, tanári felügyelettel, illetve a szobákban. A nevelőtanárok félévente elvégzik a kategóriákba való besorolást. Minden tanuló a kategóriájának megfelelő szilenciumi rendet köteles betartani (lásd a mellékletben).

A kategóriák kritériumait és az adott kategóriába eső tanulók jogait és kötelességeit a Házirend szabályozza. A takaródó után (23óra) tanulni csak az ügyeletes nevelő engedélyével lehet a tanulószobában 24 óráig.

A szilencium alatt bárhová kikéredzkedni csak kivételes esetekben lehet. A tanulás közben nem szabad a többieket zavarni. Aki a szilencium vége előtt elkészült a tanulással, nevelőtanári engedéllyel elhagyhatja a termet.

Sportolásra és játékra a délutáni kimenőben és az esti szabadidőben van lehetőség.

A tanulók igénybe vehetik a tornatermet és a kondicionáló szobát kiírás szerint.

Épületen kívüli sportoláshoz az esti szabadidőben nevelőtanári engedély szükséges.

Gyalogos-, kerékpár vagy vízi kirándulásra csoportosan, tanári kísérettel mehetnek a kollégisták; egyedül kerékpározni csak szülői beleegyezéssel és esetenként kért nevelőtanári engedéllyel lehet, mert a nevelőtanár csak így tud felelősséget vállalni a diákért.

A Házirendhez való hozzáférhetőség

· a kollégium honlapjáról letölthető és megtekinthető,

· amennyiben a szülőnek és a diáknak nincs hozzáférési lehetősége, úgy kérésre kézbe adjuk,

· minden csoportnevelőnél,

· a kollégium vezetőjének irodájában,

· a titkárságon.

Betekintésre elkérhető:

· a gimnázium igazgatójától és helyetteseitől,

· a kollégium vezetőjétől,

· a csoportnevelőktől,

· a titkárságról.

X.

Záró rendelkezések

A Házirend eltérő rendelkezése hiányában a Házirendben foglalt jogok és kötelezettségek minden kollégiumhasználóra vonatkoznak, beleértve a kollégium minden alkalmazottját.

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

A Házirendet a nevelőtestület 2014. augusztus 28-án egyhangúlag elfogadta.

A Házirend életbelépésének időpontja a jóváhagyás dátuma.

2014. április 24-én a kollégiumi diákönkormányzat és a szülői szervezet képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirendet ismertették. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.

1. számú melléklet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Kollégiuma

1053 Budapest,

Papnövelde utca 4–6.

tel.: 266-20 32, fax: 266-20 32

központ: 267 03 11

Kollégiumi napirend

Hétfőtől csütörtökig

időpont

program

7-től 7.30-ig

ébresztő, mosakodás, rendrakás, szellőztetés

7.30-tól 9.00-ig

reggeli

7.55-ig

a kollégium elhagyása, a szobák rendjének a pontozása

8-tól 14 óráig

tanítás és ebéd

15-től 16.30-ig

szabadfoglalkozás, kimenő

16.30-tól 17.45-ig

Szilencium (első tanulószoba)

17.45-től 18.15-ig

vacsora, pihenő

18.15-től 19.30-ig

Szilencium (második tanulószoba)

19.30-tól 21.15-ig

kimenő, szabadon választható foglalkozások, csoportgyűlések, tornaterem, kondicionáló terem és számítógép használat befejezése

22.00

konyha használata

22.30 óra

zuhanyozás befejezése

23.00

villanyoltás

Nagytakarítás: kéthetente a csoport beosztása szerint, amit a csoportnevelő tanár felügyelete mellett nagytakarítást végeznek a diákok. A nagytakarítási időpontokat a csoportvezető-nevelőtanár az év elején megtervezi.

Péntek

Hazautazás 16 óráig, illetve bent maradás esetén kimenő a 9-10. évfolyamon 21-ig, a 11-12. évfolyamon 21.50 óráig.

Tanulás: a kollégista saját időbeosztása szerint.

A napirendtől 7 és 22 óra között az ügyeletes tanár 22 és reggel 8 óra között az éjszakai ügyeletes tanár engedélyével – indokolt esetben - el lehet térni.


2. melléklet

Számítógéptermi rend

A számítógépteremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az igazgató és a rendszergazda engedélyezheti.

A számítógépterem nyitvatartási idején kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépteremhelyiség áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős.

A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy a felelős.

A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!

A gépterembe égő cigarettával belépni, és ott dohányozni valamint tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!

A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.

A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.

A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.

Az elektromos hálózatra más – nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.

A számítógép javításoknak és más hasonló beavatkozásnak a szükséges műszaki feltételeken kívül minden esetben meg kell felelniük a balesetmentes használat a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok kívánalmainak és esztétikai követelményeknek is.

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.

3. számú melléklet

Kiváló kollégista pályázat

A kiváló kollégista pályázatot a tantestület minden félév végén írja ki, eredménye egy félévig érvényes. A pályázásra minden kollégista jogosult.

Az értékelés szempontjai: Tanulmányi átlag, tanulmányi, sport- és egyéb versenyeken elért eredmények, magatartás, részvétel a közösségi életben és programok megszervezésében, a kollégium képviselete. Az értékelésben a tantestület és a kollégiumi diákönkormányzat vesz részt. A félévi pályázatban csak az abban a tanévben, míg az év eleji pályázatban csak az előző tanévben elért eredmények értékelhetőek. A pályázat beadásának határidejét a testület szabja meg. A határidő jogvesztő hatályú. A tantestület a határidőt követő 10 munkanapon belül köteles értékelni a pályázatokat, majd átadni a diákönkormányzatnak. A diákönkormányzatnak a kézhezvételt követően újabb 5 munkanapja van kiértékelni a pályázatokat, és visszajuttatni a tantestületnek.

A tantestület 5 munkanapon belül köteles a pontokat összesíteni és az eredményt kihirdetni.

A pályázatból kizárni kollégistát csak indokolt esetben lehetséges.

A nyertesek jutalmazása a kollégiumi nevelőtestület a diákönkormányzat megkérdezésével állapítja meg a ponthatárokat. A pályázaton nyertes kollégisták bizonyos napokat egyéni napirend szerint oszthatják be 14 óra és 21 óra között, amelyet az ügyeletes nevelőtanárnak mindig jelezni kell. Tartózkodhat a kollégiumon belül és kívül is, a tanulóidő alatt a kimenőkre érvényes szabályok vonatkoznak rá, a kollégium nyugalmát nem zavarhatja és a házirend egyéb rendelkezéseit köteles betartani.

4. számú melléklet

Éjszakai szobai tanulás

A kollégistáknak kivételes esetben megfelelő indokkal és az ügyeletes nevelőtanár engedélyével lehetőségük van a lámpaoltási idő után a szobai tanulásra. Ez csak abban az esetben lehetséges, amennyiben szobatársaikat nem zavarják. A szobai tanuláshoz csak íróasztali kis lámpát lehet használni.
Kollégium házirendje Letöltés